„Przemyślane, Ambitne, Rozsądne, Trafne, Niezawodne i Efektywne Rozwiązania”

Opinie o nas ...
opinie windykacja długów Opole

Wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu ze skuteczną i rzetelną ich realizacją, pozwala wydać nam jak najlepsze świadectwo i polecić ZDBP PARTNER jako kompetentnego, profesjonalnego oraz wiarygodnego partnera do współpracy.
Frotex S.A. Nysa

 

Szkolenia ...
windykacja długów Opole

Niniejszym informujemy, iż od marca 2012 roku rozpoczynamy bezpłatne szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej. Szkolenia będą skierowane do osób zatrudnionych w działach księgowości lub windykacyjnych i mają na celu przedstawienie problemów związanych z nierzetelnymi kontrahentami pod kątem ewentualnej przyszłej windykacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.windykacja długów Opole

Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”.301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Pytania i odpowiedzi

 

Co zrobić aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahenta?

Do podstawowych czynności - które niestety są nagminnie pomijane – powinno należeć  gromadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej samego kontrahenta (kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z CEIDG, numer NIP, numer REGON, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS etc.) oraz dokumentacji dotyczącej zobowiązania (zawarcie umowy w formie pisemnej, kontrola poprawności wystawienia faktury VAT, potwierdzenie odbioru dostarczanego towaru, podpis na fakturze VAT, etc.).
Bardzo istotne jest także wyznaczenie sobie ram czasowych, po upływie których niezależnie od wszystkich okoliczności, nieuregulowane zobowiązanie zostanie przekazane do windykacji. Niezwykle istotnym jest dopilnowanie terminów przedawnienia!

 

Czym jest przedawnienie oraz jakie są terminy przedawnienia?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego polegająca na możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. W uproszczeniu – Wierzyciel musi pilnować terminów przedawnienia, gdyż w sytuacji ich przekroczenia, Dłużnik będzie mógł przed Sądem zgłosić zarzut przedawnienia, co w konsekwencji będzie skutkowało tym, iż nie będzie musiał spłacać swego zobowiązania.

Polski porządek prawny przewiduje kilka okresów przedawnienia.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. alimenty, czynsze najmu etc.) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Najpowszechniejszym terminem przedawniania odmiennym od powyższych jest dwuletni okres przedawniania dotyczący roszczeń wynikających z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy.

 

Czy saldo potwierdzone przez księgowego spółki jest skutecznym dowodem przed sądem?

Jeżeli księgowy nie jest uprawniony do reprezentacji spółki to niestety nie! Jedynie potwierdzenie długu lub jego uznanie przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki jest bezspornym dowodem przed sądem.

 

Czy osoba fizyczna może zlecić windykację należności?

Jeżeli posiada odpowiednią dokumentację dotyczącą wierzytelności, to jak najbardziej. 

 

Jakie działania windykacyjne podejmuje Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o.?

Podejmujemy działania mające na celu jak najszybsze odzyskanie należności naszych Zleceniodawców. W pierwszej kolejności staramy się nawiązać kontakt z dłużnikiem i proponujemy rozwiązanie jego problemu na drodze polubownej/przedsądowej (zawarcie ugody, spłata zadłużenia w ratach etc.). Gdy czynności polubowne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, kierujemy sprawę do sądu. Po uzyskaniu wyroku/nakazu zapłaty przygotowujemy wniosek egzekucyjny i kierujemy sprawę do właściwego komornika.

Na wszystkich etapach utrzymujemy stały kontakt z Wierzycielem i monitujemy dłużnika.

 

Jak długo trwa dochodzenie spraw przed sądem?

Czas rozpoznania sprawy przez sąd jest mocno uzależniony od właściwości sądu, do którego sprawa trafi. Oczywiste jest, iż obłożenie niektórych sądów (np. Warszawa, Wrocław) jest znaczne, a to właśnie od tego w dużej mierze zależy kiedy konkretna sprawa zostanie rozpoznana przez orzecznika.
W postępowaniach gospodarczych, gdzie potwierdzeniem roszczenia jest wystawiona faktura VAT sprawa jest rozpoznawana szybciej, jednak nie można napisać, iż w dwa-trzy tygodnie uzyska się satysfakcjonujące nas rozstrzygnięcie.
Praktycznie rzecz biorąc dla ponad 90 % spraw, prawomocny nakaz zapłaty to okres najczęściej 2-3 miesięczny w pierwszej instancji, w przypadku apelacji od momentu złożenia pozwu do prawomocnego orzeczenia w II instancji, to okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Sprawy które toczą się dłuższy okres są najczęściej bardzo skomplikowane, wymagające opinii lub analiz biegłych i.t.d.

 

Na którym etapie sprawy naliczają Państwo wynagrodzenie, gdy chodzi o windykację należności?

Wynagrodzenie Zespołu Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. jest wynagrodzeniem prowizyjnym, naliczanym dopiero po rzeczywistym odzyskaniu pieniędzy przez Zleceniodawcę. Wynagrodzenie jest naliczane stosunkowo do każdorazowej częściowej spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Wysokość prowizji jest uzależniona od wysokości zleconej sprawy oraz od okresu wymagalności roszczenia.